เงื่อนไขในการใช้รถยนต์ รถเช่าไทยเร้นท์อีโก้คาร์

เงื่อนไขในการใช้รถยนต์ของรถเช่า ecocar ลูกค้าจะต้องศึกกษาข้อมูลและสอบถามกับพนักงานทุกท่านได้ค่ะ

เตรียมขับรถเที่ยวต่างจังหวัด
1. เตรียมพร้อมสำหรับคนขับ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ วางแผนการเดินทางให้เรียบร้อย
2. เตรียมรถให้พร้อม เช็คสภาพรถก่อนเดินทาง

 เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

 ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

 • เอกสารช่ารถยนต์ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรเครดิต
 • เอกสารช่ารถยนต์ สำหรับพนักงานประจำ
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)หรือหนังสือรับรองรายได้หรือเบอร์โทรที่ทำงาน
 • เอกสารช่รถยนต์ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4.ใบรับรถที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้หรือเบอร์โทรที่อู่
 • เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักศึกษา
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรนักศึกษา
  4.ประวัตินักศึกษา
 • เอกสารเช่ารถยนต์  สำหรับนักเดินทาง
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์                                                                                                                                                                         3.
  ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ
 • เอกสารช่ยนต์  สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  4.ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  5.แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
  ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
  1.หนังสือมอบอำนาจ 
  2.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3.ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ
Visitors: 489,317